skip to Main Content

За медицински услуги, които не са включени в основния пакет здравни услуги, договорени и заплащани от НЗОК съгласно чл. 98 (чл.98 (1) В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), лечебните заведения формират цена.)  ЗЛЗ, както и за здравни услуги за неосигурени лица и лица, които не са пациенти на практиката.

Translate »
Back To Top