skip to Main Content

Клиниката работи 24/7. Всички прегледи се извършват след предварително запазен час, с изключение на посещения след 00:00 ч. В рамките на нощна смяна записваме часове за прегледи до 00:00 ч. След това пациентите се преглеждат с изчакване по реда на пристигане.

За пациенти, дошли на място без предварително запазен час, както и досега, ще се наложи изчакване на място за неопределен период спрямо графика за деня. Дежурните регистратори биха могли да ви ориентират колко бихте чакали, но не и да се ангажират с конкретен час за преглед.

Час за преглед при специалист от 1ДКК можете да запазите по един от следните начини:

  1. Денонощно по телефона на един от следните номера: 02 401 78 780887 550 322   
  2. През нашия сайт в профила на даден лекар.
  3. През профила си в Консенто. За целта е необходимо да имате регистрация и вашият профил да е активиран. Подробна инструкция ще откриете на сайта consento.bg
Всеки записан час цели да създаде удобство както за дежурните екипи в клиниката, така и за
семейството на пациента. В същото време, поради спецификата на работата с деца, всеки час
има ориентировъчен характер.
 
Благодарим ви за проявеното търпение в случаите, когато с предварително запазен час, се
налага да изчакате допълнително. Всеки пациент представлява индивидуален случай и ако
конкретно състояние налага лекарят да отдели допълнително време на пациента, ние твърдо
вярваме, че това трябва да се случи, независимо от създадения работен график.
 
За посещение в лабораторията, както от пациенти на клиниката, така и от външни, не е
необходимо предварително запазване на час.
Клиничната лаборатория, която обслужва 1 ДКК, работи всеки ден – както с пациенти на
клиниката, така и с външни; както на платен прием, така и по НЗОК.

В рамките на нощната смяна (от 20,00 до 08,30 ч.) лабораторията работи само с пациенти,
насочени след преглед при дежурен педиатър. В същото време, част от изследванията не могат
да бъдат извършени в рамките на нощната смяна. За всеки по-специфичен случай, можете да
направите консултация с дежурен регистратор.

Всички медицински документи се издават само след проведен преглед на пациента. При забравен да бъде поискан документ или нужда от корекция, такава е възможна в рамките на смяната на лекаря в същия ден. След това се налага повторно посещение т.е. преглед, което се описва в нов амбулаторен лист, на база на който се издават всички видове медицинскидокументи.

Нямаме преки договорни взаимоотношения със здравно-осигурителни фондове. След всяко посещение издаваме фактура, с която пациентът може да кандидатства за възстановяване на разхода.

За целите на своята дейност като лечебно заведение и търговско дружество, „Медицински център Първа Детска Консултативна клиника ООД“ (наричано за краткост „1ДКК“) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни. 

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. 

„Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

Кой е администратор на личните данни?
На кои физически лица личните данни се обработват от дружеството?
За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни?
На кого се предават или разкриват личните данни?
Сроковете за съхранение на личните данни;
Мерките за гарантиране на сигурността на данните;
Правата на лицата и начина за тяхното упражняване.

Администратор на личните данни 

Администратор на личните данни е „Медицински център Първа Детска Консултативна клиника ООД“ с адрес: гр. София, бул. „България“ № 51А,  тел. 088 755 0322

Дружеството има специално определено длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на ел. поща:  dpo@1dkk.bg

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството

1ДКК обработва лични данни относно следните физически лица:
(а) Пациенти, а когато това е необходимо – и на техни близки;
(б) Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаеми;
(в) Посетители в лечебното заведение;
(г) Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Цели на обработване 

Дружеството обработва лични данни за следните цели:
(а) Предоставяне на здравни услуги – медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.;
(б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор;
(в) Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
(г) Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
(д) Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

Правни основания за обработване 

1ДКК обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:
(а) За целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на пациенти и служители, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
(б) За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
(в) За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;
(г) При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

Дружеството обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:
(а) Законови задължения на дружеството; 
(б) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
(в) Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
(г) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

На кого се предават или разкриват личните данни

1ДКК предоставя лични данни на:
(а) Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.; 
(б) Други дружества от групата Верум АД, външни лаборатории или други лечебни заведения;
(в) Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите.

Във всички тези случаи 1ДКК предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

Предаване на лични данни в трети държави

1ДКК не предава лични данни в трети страни извън Европейския съюз. Когато е необходимо за целите на лечението, 1ДКК може да предава лични данни в трети страни. В тези случаи, с оглед защита на правата и интересите на пациента, от него се иска изрично предварително съгласие за трансфера на данните. Личните данни може да бъдат защитени и по друг начин, например чрез подписване на договор между дружеството и получателя, включващ стандартни клаузи за защита личните данни, приети от Европейската комисия.

Срокове на съхранение на личните данни

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

Сигурност на личните данни

1ДКК прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от 1ДКК, има следните права:
– право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
– право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
– право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
– право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
– право на преносимост на лични данни, които го засягат и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. 
– право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
– лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
– съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
– е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
– е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
– е необходима за нуждите на медицинската статистика;
– е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
– е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква “А” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. С цел защита на личните данни, идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, бул. „България“ № 51А. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния адрес https://app.consento.bg/gdpr/consento
Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

Отговор на искане на упражнено право се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството, на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя.

Оператори на лични данни, които имат договори за обработка на личните данни на пациентите на 1ДКК с Дружеството

Верум Здравен мениджър – verum.bg

Консенто АД – consento.bg

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg. 

Back To Top