skip to Main Content

1.НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности,

гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.

Приложение 2.

към чл. 1

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 1. Здравно-информационни дейности
 2. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските специалисти.
 1. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивните, превантивните, профилактичните, диагностичните, лечебните и рехабилитационните дейности, предлагани от лечебното заведение, и начина за тяхното ползване, в това число

със: 2.1. начина за заявяване на посещения, в това число и в домашни условия;

2.2. честотата на вторичните прегледи и рисковете при неявяване на контролен преглед;

2.3. честотата на явяване на профилактичен преглед и отговорността при неявяване на профилактичен преглед (за деца и бременни в случаите на извършване на профилактични прегледи от специалист по детски болести и от специалист по акушерство и гинекология, предвидени в наредбата по чл. 30, ал.3 от Закона за здравето, след насочване от лекаря от първичната извънболнична помощ);

2.4. начина за амбулаторно наблюдение/диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на диспансеризация;

2.5. начина за насочване за преглед от друг специалист и медико-диагностично изследване;

2.6. начина за извършване на медико-диагностични изследвания и получаване на резултатите от тях;

2.7. начина за насочване към болнично лечение;

2.8. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане.

 1. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
 2. Запознаване на пациента с възможността за достъп до електронното му здравно досие.
 1. Медицинските специалисти, изпълняващи дейности в областта на вирусологията, клиничната имунология, имунохематологията, клиничната лаборатория, клиничната микробиология, медицинската паразитология, общата и клиничната патология и образната диагностика не предоставят информацията по т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.7.
 1. Промоция на здравето
 2. Запознаване с рисковите фактори за заболяванията в съответната медицинска специалност и възможностите за укрепване и подобряване на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други.

III. Профилактика на заболяванията

 1. Извършване на профилактични прегледи в предвидените в наредбата по чл. 30,ал. 3 от Закона за здравето случаи след насочване от лекаря от първичната извънболнична медицинска помощ:

1.1. профилактични прегледи на деца (от специалист по педиатрия); 1.2. профилактични прегледи на бременни (от специалист по акушерство и гинекология);

1.3. специализирани профилактични прегледи на лица от групи с риск от развитие на заболяване, формирани от лекари от първичната извънболнична медицинска помощ, насочени от тях за профилактичен преглед;

1.4. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други;

1.5. дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването съобразно съответните програми.

 1. Диспансеризация
 2. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето.
 3. Диагностично-лечебна дейност – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания, извън дейностите по диспансеризация, след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ:

А. Общомедицински дейности:

 1. Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и на медицински проблем, определяне на диагностично-терапевтично поведение.
 1. Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем).
 2. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента, в това число:

3.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция);

3.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;

3.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти.

 1. Манипулации:

4.1. инжекции – подкожни, мускулни и венозни;

4.2. осигуряване на продължителен периферен венозен достъп;

4.3. венозна пункция и вземане на кръв;__ 4.4. инсталиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж;

4.5. венозна инфузия;

4.6. въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър;

4.7. всички видове превръзки;

4.8. механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства.

 1. Други дейности, свързани с диагностика и лечение

5.1. Насочване за консултация и/или медико-диагностични изследвания:

5.1.1. Определяне на индикации.

5.1.2. Избор на специалист и/или вид медико-диагностично изследване, в това число:

5.1.2.1. разясняване целите на консултацията и/или изследванията;

5.1.2.2. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение;

5.1.2.3. при необходимост – обсъждане от насочващия лекар на състоянието на пациента с лекаря от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията и/или медико-диагностичното изследване.

5.2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:

5.2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;

5.2.2. във връзка с нов медицински проблем.

5.3. Насочване за хоспитализация:

5.3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:

5.3.1.1. подготовка на необходимата документация;

5.3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.

 1. Дейност по медицинска експертиза в съответствие с Наредбата замедицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи:

6.1. издаване на първичен болничен лист;

6.2. издаване на вторичен болничен лист;

6.3. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);

6.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения 4 и 5);

Б. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по медицински специалности:

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности:

 1. Гастро-дуоденално сондиране.
 2. Отчитане показателите на външно дишане.
 3. Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв.
 4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ апарат с разчитане.
 5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и

цитологично изследване.

 1. Ултразвуково изследване на вътрешни органи.
 2. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на

сърдечно-съдовата система.

 1. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер.
 2. Антропометрична оценка на затлъстяването.
 3. Оценка на хемодинамични показатели.
 4. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и РН в урината чрез тестленти. 
 1. Катетеризация на пикочен мехур.
 2. Измерване на диуреза.
 3. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности:

 1. Гастро-дуоденално сондиране.
 2. Промивка на гастростома и ентеростома.
 3. Изследване с ултразвук на коремни органи. 4. Мануално изследване на ректум.
 4. Ректороманоскопия.
 5. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област.

Високоспециализирани медицински дейности:

 1. Диагностична горна ендоскопия с/без биопсия.
 2. Диагностична долна ендоскопия с/без биопсия.

Забележка. Високоспециализираните дейности се осъществяват с анестезия, освен в случаите на противопоказания за провеждане на такава или отказ на пациента!

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Специализирани медицински дейности:

 1. Обучение на болен с ендокринно заболяване.
 2. Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите.
 1. Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало.
 2. Клинично изследване на болен с диабетна невропатия.
 3. Антропометрична оценка на затлъстяването.
 4. Интерпретация на резултати от остеодензитометрия.
 5. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер.
 6. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет.
 7. Оценка на резултатите от проведената диспансеризация на диспансеризираните от тях лица със захарен диабет.
 1. Ехографско изследване на щитовидна жлеза (в сила от 1 януари 2019 г.).

Високоспециализирани медицински дейности:

 1. Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи:

1.1. болни с трансплантирани органи;

1.2. пациенти с хиперпаратиреоидизъм;

1.3. пациенти с хипогонадизъм.

 1. Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза.
 2. Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол.

НЕФРОЛОГИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности:

 1. Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност.
 2. Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система.
 3. Катетеризация на пикочен мехур. 4. Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников.
 4. Изчисляване на креатининов клирънс.
 5. Измерване на диуреза.
 6. Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия.
 1. Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография.
 2. Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография.
 3. Проследяване ефекта от имуносупресивна терапия.
 4. Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация.
 5. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.

Високоспециализирани медицински дейности:

 1. Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове.

други бета-стрептококови инфекции) и изследване на ревма фактор (RF).

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО СТОЙНОСТТА, КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА ЗДРАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Създава се чл. 175а със следното съдържание:

„Чл. 175а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:

Код

Номенклатура

Обем (бр.)

Цена (лв.)

1

2

3

4

Първични посещения

  
 

Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

 

22,00

 

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния

 

22,00

 

Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

 

22,00

 

Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

 

21,50

 

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ

 

21,00

Вторични посещения

  
 

Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

 

9,50

 

Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния

 

9,50

 

Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

 

9,50

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“

 

13,00

 

Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

 

13,00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване

 

12,00

 

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания

 

12,50

 

Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания

 

14,00

 1. Безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето

Съгласно чл. 82, ал.1

(1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:

 1. медицинска помощ при спешни състояния;

1а. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) интензивно лечение на здравно неосигурени лица;

 1. (нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването;
 1. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) стационарна психиатрична помощ;

3а. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на здравно неосигурени лица с психични заболявания;

3б. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;

 1. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигуряване на кръв и кръвни продукти;
 1. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 1. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) задължително лечение и/или задължителна изолация;

6а. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осигуряване на медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск;

6б. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на здравно неосигурени лица с кожно-венерически заболявания;

6в. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осигуряване на медицински дейности при пациенти с неспецифични белодробни заболявания по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването;

 1. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;
 1. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) заплащане на лечение за заболявания при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването;
 1. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осигуряване на устойчивост на медицинските дейности и специализираните грижи, предоставяни на определени лица в изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори, по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването;
 1. (нова – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) асистирана репродукция.

(1а) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извън медицинските услуги по ал. 1 българските граждани имат право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъдат осигурени в страната, след предварително одобрение.

(2) Всеки български гражданин ползва:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им.
 1. пълен обем от противоепидемични дейности;
 2. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите по ал. 1а лицата до 18-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, която включва и заплащане със средства от държавния бюджет на медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, диетични храни за специални медицински цели, лекарствени продукти, които не са включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дейностите по ал. 1, 1а 2, 3 и 4 се финансират от държавния бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Обхватът на медицинските и други услуги по ал. 1а и 3, включително извършването им в страната или в чужбина, и прилагането на лекарствени продукти, диетични храни за специални медицински цели, медицински изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, заболяванията на лицата, за които се заплащат, както и условията и редът, по които се одобряват и заплащат, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

(7) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заплащане за извършването на медицински и други дейности по ал. 1а и 3 в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането на метод или технология, която не се прилага в държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е утвърдена от медицинската наука и практика в държавата и при прилагането и по отношение на пациентите се отчита резултат в полза на пациентите.

(8) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Не се заплащат със средства от държавния бюджет медицински и други дейности, които са в обхвата на медицинската помощ по чл. 45, ал. 1, т. 1 –

14 от Закона за здравното осигуряване, независимо дали са заявени за извършване в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

Съгласно чл. 82, а.2 (Нов – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Със средства от собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната община.

 1. Случаите, когато лицата имат право

на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им:

Целеви средства, като социални помощи, както и средства за профилактика и рехабилитация на уврежданията се отпускат по реда на Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания.

 5.Случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

Всички дейности, които не са включени в Основния пакет дейности се заплащат по тарифи на лечебното заведение.

 6.Информация за застрахователите по чл.83, ал.1, с които имат сключен договор.

     Лечебното заведение няма сключени договори със застрахователи.

 1. Списък на заболяванията, при който ЗОЛ са освободени от потребителска такса:

Всички ЗОЛ, посещаващи специалист в ЛЗ с направление по НЗОК, издадено от общопрактикуващия лекар, не дължат и съответно не заплащат в рамките на посещението си при специалистта потребителска такса по смисъла на Закона на здравното осигуряване.

 

 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2018 г.)

 

 Издадена от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 2 от 4.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.

 • 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се ал. 2:

 “(2) Пакетът по настоящата наредба включва и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

 • 2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби числото “2019” се заменя с “2020“.
 • 3. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби числото “2019” се заменя с “2020“.
 • 4. В приложение № 1 към чл. 1 се правят следните изменения:
 1. В раздел II т. 4 се изменя така:

 “4. Групи с повишен медико-социален риск от регистрираните в лечебното заведение лица, обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация, промотивни дейности.

 1. В раздел III, т. 1.5 думите “диабет и злокачествени новообразувания” се заменят с “диабет, злокачествени новообразувания и други“.
 2. В раздел VI т. 4.1 се изменя така:

 “4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (с приетите в медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция при необходимост/възможност);“.

 1. В раздел VIII т. 1 се отменя.
 2. В раздел IX, т. 2 числото “35” се заменя с “40“.
 • 5. В приложение № 2 към чл. 1, раздел V, част “Б“, пакет “Клинична лаборатория” се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 5.1 накрая се поставя запетая и се добавя “Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)“.
 2. В т. 6 думите “субстрати – общи” се заменят със “субстрати – феритин, общи“.
 • 6. В приложение № 7 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В амбулаторна процедура № 18 “Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“:

 а) (в сила от 1.01.2020 г. – ДВ, бр. 2 от 2019 г.) в т. 1.2 след думите “Лицево-челюстна хирургия” – за процедури с кодове:” се добавя “23.73, 24.2, 24.31, 24.39, 24.4, 24.5, 26.21, 26.29, 26.42, 26.49, 26.91, 26.99, 27.41, 27.52, 27.61“;

 б) в т. 1.3 след процедура “27.61” се поставя запетая и се добавя “27.91“.

 1. Създава се амбулаторна процедура № 43:

 “Амбулаторна процедура № 43

 “Специфични изследвания на онкологични и онкохематологични заболявания за прицелна терапия

 1. Обхват:

 1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с доказано онкологично/онкохематологично заболяване, при които се налага извършването на специфични изследвания за последваща прицелна терапия.

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност “Медицинска генетика“, осъществявана съгласно медицински стандарт “Медицинска генетика“, и от обхвата на медицинската специалност “Обща и клинична патология“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Обща и клинична патология“.

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:

 1.3.1. основни диагностични процедури: 89.30.

 1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:

 1.4.1. извършване на пред-аналитичен етап за обработка на биологичния материал;

1.4.2. извършване на генетичен/молекулярно патологичен/имунохистохимичен анализ и генериране на резултата;

 1.4.3. документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.

 1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:

 1.5.1. предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.

 1. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4 се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.”
 • 7. В приложение № 8 към чл. 1 се създава клинична процедура № 5:

 “Клинична процедура № 5

 “Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст

 1. Обхват:

 1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст.

 1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност “Детска кардиология” и от обхвата на медицинската специалност “Педиатрия“, осъществявани на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Педиатрия“.

 1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:

 1.3.1. Основни диагностични процедури: 89.29, 89.51, 89.54, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68, 89.70, 90.59.

 1.3.2. Основни терапевтични процедури: 31.1, 38.93, 93.38, 93.94, 93.96, 96.07, 96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29.

 1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:

 1.4.1. Диагностика и интензивно лечение след приключване на лечението по клинични пътеки № 117, 118, 119, 120, 122 и при наличие на:

 1.4.1.1. прояви на сърдечна недостатъчност – ІІ – ІІІ функционален клас по Рос (тахипнея в покой, умора при хранене, лош тегловен прираст, изоставане във физическото развитие);

 1.4.1.2. дихателна недостатъчност – тахипнея с диспнея, хрипове;

 1.4.1.3. нарушения в сърдечния ритъм – тахикардия (сърдечна честота над нормата за възрастта), брадикардия (сърдечна честота под нормата за възрастта), аритмия (предсърдни или камерни екстрасистоли), ритъм от временен или постоянен електрокардиостимулатор;

 1.4.1.4. клинични и/или лабораторни данни за инфекция (фебрилитет, повишени стойности на С реактивен протеин, СУЕ, левкоцити и други позитивни маркери на възпаление, позитивни микробиологични проби за системна или локална инфекция);

 1.4.1.5. клинични и/или лабораторни данни за увреда на други органи и системи (неврологични, бъбречни, чернодробни, на опорно-двигателния апарат);

 1.4.1.6. витални белези:

 1.4.1.6.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин.;

 1.4.1.6.2. средно артериално налягане < 60 mm Hg;

 1.4.1.6.3. дихателна честота над 30/мин.;

 1.4.1.7. електрокардиографски резултати:

 1.4.1.7.1. синусова тахикардия;

 1.4.1.7.2. камерна фибрилация/тахикардия;

 1.4.1.7.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност;

 1.4.1.8. симптоми с остро начало:

 1.4.1.8.1. цианоза, въпреки кислородотерапията;

 1.4.1.8.2. хемодинамична нестабилност.

 1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:

 1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:

 1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични) за стабилизирано общо състояние;

 1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа.

 1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т. ч.:

 1.5.2.1. продължаване на диагностиката и лечението, в т. ч. в болнични условия;

 1.5.2.2. рехабилитация;

 1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.

 1.5.3. Провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на лечението.”

 • 8. В приложение № 9 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В клинична пътека № 51 “Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“:

 а) точка 1.2 се изменя така:

 “1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност “Нервни болести“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност (в условията на спешност най-малко на първо ниво на компетентност, а за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90 – на трето ниво на компетентност), съгласно медицински стандарт “Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност “Неонатология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Неонатология” (само за новородени до 28-ия ден), от обхвата на медицинската специалност “Детска неврология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност “Неврохирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност (само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински стандарт “Неврохирургия“, от обхвата на медицинската специалност “Образна диагностика“, осъществявана на трето ниво на компетентност (само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“;

 б) в т. 1.3.2 след процедура “31.1” се поставя запетая и се добавя “39.50, 39.72, 39.90“.

 1. В клинична пътека № 168 “Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“:

а) в т. 1.3.1 код “68.29” се заличава;

 б) в т. 1.4.2.1 думите “вулва и перинеум” се заличават;

 в) точки 1.4.2.4 – 1.4.2.10 се отменят.

 1. В клинична пътека № 256 “Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето” в т. 1.2 навсякъде думата “второ” се заменя с “първо“.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 6, т. 1, буква “а”, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Back To Top