skip to Main Content

1.НАРЕДБА № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности,

гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 29 от 30.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г.

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 1. Здравно-информационни дейности
 2. Запознаване при първо посещение и при поискване на пациента със

структурата, организацията и работния график на лечебното заведение за

първична извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските

специалисти.

 1. Запознаване при първо посещение и при поискване/възникване на необходимост

на пациента със съдържанието на здравните дейности, предлагани от лечебното

заведение, и начина за тяхното ползване, в това число със:

2.1. вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания и

отговорността при неявяване на профилактичен преглед;

2.2. изпълнението на имунизационния календар и отговорността при

неимунизиране;

2.3. начина за заявяване на първичен преглед по конкретен медицински проблем,

в т. ч. за посещение в дома;

2.4. начина за диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на

диспансеризация;

2.5. начина за насочване към лекар специалист в извънболничната медицинска

помощ и медико-диагностично изследване;

2.6. начина за насочване към болнично лечение;

2.7. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и

начина на заплащане и за издаване на документ за извършено плащане;

2.8. достъпа на пациента до медицинска помощ извън обявения работен график.

 1. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
 2. Промоция на здравето
 3. Здравно възпитание:

1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване

на здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на

положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно

хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други;

1.2. запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и

вредата от нездравословните навици – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол,

наркотични вещества, ниска двигателна активност, нездравословно хранене и

други.

 1. Семейно здраве:

2.1. комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството;

2.2. преконцепционна консултация;

2.3. семейно планиране.

 1. Детско здраве:

3.1. промоция на кърменето;

3.2. правилно отглеждане на децата.

 1. Групи с повишен медико-социален риск (обособени по възрастов, полов или

друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица) –

идентификация на приоритетни цели и задачи.

III. Профилактика на заболяванията

 1. Извършване на профилактични прегледи съгласно наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето, в

това число:

1.1. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на

профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичнияпреглед чрез един или повече от следните начини – информационно табло,

поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен

разговор, електронно съобщение и други;

1.2. по желание на родителя или настойника насочване на деца към лекар с

придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за

специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на

профилактичните прегледи и изследвания в случаите, когато общопрактикуващият

(личният) лекар няма придобита специалност по детски болести;

1.3. по желание на бременната насочване на бременни към лекар с придобита

специалност по акушерство и гинекология от лечебно заведение за

специализирана извънболнична медицинска помощ за извършване на

профилактичните прегледи и изследвания;

1.4. попълване на карта за оценка на рискови фактори за развитие на

заболяване;

1.5. формиране, на базата на резултатите от профилактичните прегледи на

лицата над 18 години, на групи от населението с рискови фактори за развитие

на заболяване с цел профилактика на социалнозначими и приоритетни за страната

заболявания – сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и злокачествени

новообразувания, съгласно наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето.

1.5.1. За групите с рискови фактори за развитие на заболяване по т. 1.5:

1.5.1.1. оценка на рисковите фактори за здравето на пациента;

1.5.1.2. оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето;

1.5.1.3. оценка на риска за развитие на сърдечно-съдово заболяване и захарен

диабет.

1.5.2. На базата на оценките по т. 1.5.1.1, 1.5.1.2 и 1.5.1.3 – включване в

група на лица с рискови фактори за развитие на заболяване и:

1.5.2.1. информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на

заболяване;

1.5.2.2. обучение за самонаблюдение и контрол за установяване на ранни

признаци на заболяване;

1.5.2.3. препоръки за начина на живот – хранене, двигателна активност,

преустановяване на вредни навици, намаляване на нервно-психическото

напрежение;

1.5.2.4. преценка на необходимостта от консултация с друг лекар специалист и

назначаване на допълнителни медико-диагностични изследвания; 1.5.2.5. проследяване на динамиката в оценките по т. 1.5.1.1, 1.5.1.2 и

1.5.1.3.

 1. Изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото

семейство:

2.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:

2.1.1. превенция на безплодието;

2.1.2. превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;

2.1.3. превенция на нежелана бременност;

2.1.4. превенция на инфекциозни болести и паразитози;

2.1.5. превенция на зависимости;

2.1.6. превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната

система;

2.1.7. превенция на психичните разстройства.

2.2. Дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на

Министерството на здравеопазването, съобразно съответните програми.

 1. Диспансеризация
 2. Диспансеризация на лица със заболявания, наблюдавани от общопрактикуващ

лекар, или със заболявания, за които съгласно наредбата по чл. 30, ал. 3 отЗакона за здравето се допуска

наблюдение от общопрактикуващия лекар или друг

лекар специалист, в т.ч. по избор на пациента:

1.1. диспансеризация на лица с едно заболяване;

1.2. диспансеризация на лица с две заболявания;

1.3. диспансеризация на лица с повече от две заболявания.

 1. Проследяване на резултатите от проведената диспансеризация за

диспансеризираните от тях лица.

 1. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните

нормативни актове

 1. Карантина на заразно болен и контактни лица.
 2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и

предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.

 1. Извършване на имунизации и реимунизации според имунизационния календар на

Република България, в това число планиране и уведомяване на лицата, подлежащи

на имунизация или реимунизация, за вида и срока на имунизацията чрез един или

повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно

място в практиката, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други.

 1. Извънредни имунизации по епидемиологични показания или поради спад вимунизационното покритие, съгласувани с регионалната здравна инспекция –

финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 82, ал. 5 от Закона за

здравето.

 1. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни

имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно

Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.

 1. Оформяне на здравно-профилактична карта/талон за здравословното и

имунизационното състояние, предоставяне на данни за извършени задължителни

имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на

контакт със заразно болен, необходими за детска градина/училище, както и

отлагане на имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба 15 от 2005 г. за

имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

 1. Диагностично-лечебна дейност
 2. Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на пациента.*
 3. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински

проблем).

 1. Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем).*
 2. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на

жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип

на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:

4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища

(поставяне на въздуховод, трахеална пункция);

4.2. изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж;

4.3. осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени

продукти;

4.4. електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

 1. Манипулации:

5.1. венозна пункция и вземане на кръв;

5.2. подкожна инжекция;

5.3. мускулна инжекция;

5.4. венозна инжекция;

5.5. венозна инфузия;

5.6. инстилиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж;

5.7. осигуряване на продължителен периферен венозен достъп.

 1. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния

лекар:*

6.1. Самостоятелно: 6.1.1. първичен преглед при нов медицински проблем;

6.1.2. вторичен преглед при същия медицински проблем;

6.1.3. манипулации по т. 5.

6.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за

първична медицинска помощ.

6.3. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

 1. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.
 2. Клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания:

8.1. Самостоятелно:

8.1.1. Изследване на урина с тестленти:

8.1.1.1. протеин;

8.1.1.2. глюкоза;

8.1.1.3. уробилиноген/билирубин;

8.1.1.4. кетонни тела;

8.1.1.5. pH.

8.1.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер).

8.1.3. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

8.2. Определяне на индикациите и обхвата на изследванията и насочване към

съответно лечебно заведение за медико-диагностична дейност.*

8.3. Интерпретация на резултатите.

 1. Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):

9.1. Нервни болести:

9.1.1. клинично изследване за менингиален синдром;

9.1.2. клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен

тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит;

9.1.3. клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;

9.1.4. ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви;

9.1.5. изследване на мускулни рефлекси;

9.1.6. проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig;

9.1.7. проби за равновесие.

9.2. Детски болести:

9.2.1. оценка на физикалния статус;

9.2.2. ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската

възраст;

9.2.3. оценка на растежа и развитието при децата (0 – 18 г.) с насоченост

към: телесна маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система (изследване за дисплазия на тазобедрените стави),

сетивни органи; адекватност в поведението;*

9.2.4. вземане на биологични материали за микробиологично изследване.*

9.3. Ушни, носни и гърлени болести:

9.3.1. ориентировъчно изследване на слух;*

9.3.2. ориентировъчна отоскопия;

9.3.3. ориентировъчна риноскопия;

9.3.4. оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези

и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;

9.3.5. предна тампонада на носа;

9.3.6. екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход;

9.3.7. промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен.

9.4. Очни болести:

9.4.1. определяне зрителна острота при възрастни и деца – ориентировъчно, без

определяне на диоптри;*

9.4.2. оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;

9.4.3. ориентировъчно изследване на зрителен периметър;

9.4.4. общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията

на очната ябълка;

9.4.5. изследване на цветно зрение;

9.4.6. промивка на конюнктивален сак.

9.5. Кожни и венерически болести:

9.5.1. оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици;

9.5.2. оглед на външни гениталии.

9.6. Хирургия, ортопедия и травматология:

9.6.1. хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем;

9.6.2. аноректално изследване – оглед, ректално туширане, палпация на

простата;

9.6.3. клинично изследване на опорно-двигателен апарат;

9.6.4. клинично изследване на пациенти с травми;

9.6.5. превръзки (всички видове, включително имобилизация);

9.6.6. механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици;

9.6.7. първична обработка на рана;

9.6.8. опресняване и шев на ръбове на рана;

9.6.9. хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж);

9.6.10. инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта наглавата и шията;

9.6.11. отстраняване на хирургичен шевен материал;*

9.6.12. отстраняване на акари;

9.6.13. поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на

хранопровода;

9.6.14. стомашна промивка;

9.6.15. промивка на пикочен мехур;

9.6.16. катетеризация на пикочен мехур;

9.6.17. вземане на биологични материали за микробиологично изследване от

възрастен.*

9.7. Анестезиология и интензивно лечение:

9.7.1. топикална аналгезия;

9.7.2. инфилтрационна аналгезия.

9.8. Психиатрия:

9.8.1. Снемане на общ психичен статус – ориентираност, интелект, памет,

емоционална сфера, психомоторика;

9.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения:

9.8.2.1. оценка на депресивност;

9.8.2.2. оценка на тревожност;

9.8.2.3. оценка на суициден риск.

9.8.3. Откриване на зависимости.

9.9. Акушерство и гинекология:

9.9.1. мануално изследване на гърди;

9.9.2. оценка на вторични полови белези;

9.9.3. интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност;

9.9.4. антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите);*

9.9.5. мануално асистиране при спонтанно раждане;

9.9.6. вземане на биологични материали за микробиологично изследване;

9.9.7. изследване на гинекологичен статус при бременни, на които се провежда

наблюдение на бременността.

9.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.

VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение

 1. Насочване за консултация:

1.1. определяне на индикации;

1.2. разясняване целите на консултацията;

1.3. анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение, в т. ч: 1.3.1. при необходимост – обсъждане от личния лекар на състоянието на

пациента с лекаря от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ,

осъществил консултацията.

 1. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация

2.1. във връзка с вече обсъждан медицински проблем;

2.2. във връзка с нов медицински проблем.

 1. Насочване за хоспитализация:

3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:

3.1.1. подготовка на необходимата документация;

3.1.2. насочване на пациента за хоспитализация.

 1. Прием на пациент след дехоспитализация:

4.1. запознаване с епикризата и определения следболничен

режим/медико-социален план;

4.2. преглед;

4.3. при необходимост обсъждане от личния лекар на състоянието с лекар от

лечебното заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.

VIII. Дейност по медицинска експертиза

 1. Изготвяне на медицинско свидетелство за встъпване в брак.
 2. Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от

16- до 18-годишна възраст.

 1. Медицинска експертиза на работоспособността в съответствие с Наредбата замедицинската експертиза

и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на

регионалните картотеки на медицинските експертизи:

3.1. издаване на първичен болничен лист;

3.2. издаване на вторичен болничен лист;

3.3. насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия

(ЛКК);

3.4. подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална

експертна лекарска комисия (ТЕЛК) (приложения 4 и 5).

 1. Осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително

здравноосигурените лица извън обявения работен график на практиката

 1. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до

медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително

здравноосигурените лица по един от следните начини:

1.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична

помощ, в която е съучредител; 1.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на функционален принцип на базата на

сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения с

други лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ и утвърден

от лечебните заведения график за осигуряване на дейността на кабинета.

1.3. По договор с най-близко разположеното:

1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет;

1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква “б” и/или по т. 2, букви “б”, “в” или “г” от Закона за

лечебните заведения, което е разкрило

дежурен кабинет;

1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с

разкрити филиали за спешна медицинска помощ;

1.4. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултации по телефона,

осъществяване на необходимите дейности в амбулаторията или в дома на пациента

по преценка на общопрактикуващия лекар.

 1. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи

договор по т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3

трябва да се намират на отстояние не повече от 35 км от месторазположението

на практиката на общопрактикуващия лекар (относимо за всеки един от адресите

на практиката едновременно).

 1. Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности по т.

VI, с изключение на маркираните със знака “*”.

 1. С договорите по т. 1.3 могат да бъдат възлагани само дейности, които могат

да бъдат извършвани от дежурни кабинети.

2.Стойността, на която НЗОК закупува здравните дейности по ал.1

Създава се чл. 174а със следното съдържание:

„Чл. 174а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:

Код Номенклатура Обем (бр.) Цена (лв.)
1 2 3 4
Капитационно плащане
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години 1,50
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години 1,15
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години 1,58
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката, съгласно наредбата по чл.45, ал.2 от ЗЗО 0,11
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма „Детско здравеопазване“ 12,00
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма „Детско здравеопазване“ 11,00
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма „Детско здравеопазване“ 10,00
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма „Детско здравеопазване“ 9,00
Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години 6,00
Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ 4,00
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ 9,00
Дейност по диспансерно наблюдение
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване 11,00
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания 13,20
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания 15,40
Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години 15,00
Имунизации на лица над 18 години 5,00
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони 9,00
Неблагоприятни условия
 1. Безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето

Съгласно

чл. 82, ал.1

(1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските

граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:

 1. медицинска помощ при спешни състояния;

1а. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) интензивно лечение на здравно неосигурени

лица;

 1. (нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009

г.) профилактични прегледи и изследвания и акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени,

независимо от начина на родоразрешение, по обхват и по ред, определени с наредба на министъра на

здравеопазването;

 1. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) стационарна психиатрична помощ;

3а. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) комплексно диспансерно (амбулаторно)

наблюдение на здравно неосигурени лица с психични заболявания;

3б. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лечение със субституиращи и поддържащи

програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;

 1. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигуряване на кръв и кръвни

продукти;

 1. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) трансплантация на органи, тъкани и

клетки;

 1. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) задължително лечение и/или

задължителна изолация;

6а. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осигуряване на медицински дейности при

пациенти с инфекциозни заболявания по списък, определен с наредба на министъра на

здравеопазването, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск;

6б. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) комплексно диспансерно (амбулаторно)

наблюдение на здравно неосигурени лица с кожно-венерически заболявания;

6в. (нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осигуряване на медицински дейности при

пациенти с неспецифични белодробни заболявания по списък, определен с наредба на министъра на

здравеопазването;

 1. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от

01.07.2009 г.) експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;

 1. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от

01.01.2019 г.) заплащане на лечение за заболявания при условия и по ред, определени от министъра на

здравеопазването;

 1. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от

01.01.2019 г.) осигуряване на устойчивост на медицинските дейности и специализираните грижи,

предоставяни на определени лица в изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от

Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции

и донори, по списък, определен с наредба на министъра на здравеопазването;

 1. (нова – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) асистирана репродукция.

(1а) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извън медицинските услуги по ал. 1

българските граждани имат право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с лечението

им в страната или в чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми

за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и от бюджета на

Националната здравноосигурителна каса, или които не могат да бъдат осигурени в страната, след

предварително одобрение.

(2) Всеки български гражданин ползва:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от

01.01.2014 г.) ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания

и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с

профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им.

 1. пълен обем от противоепидемични дейности;
 2. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите по ал. 1а лицата до 18-годишна

възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, която

включва и заплащане със средства от държавния бюджет на медицински изделия,

високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, диетични храни за специални

медицински цели, лекарствени продукти, които не са включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за

лекарствените продукти в хуманната медицина.

(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право

на безплатни медико-социални грижи.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от

01.01.2019 г.) Дейностите по ал. 1, 1а 2, 3 и 4 се финансират от държавния бюджет и от общинските

бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(6) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Обхватът на медицинските и други услуги по

ал. 1а и 3, включително извършването им в страната или в чужбина, и прилагането на лекарствени

продукти, диетични храни за специални медицински цели, медицински изделия и високоспециализирани

апарати/уреди за индивидуална употреба, заболяванията на лицата, за които се заплащат, както и

условията и редът, по които се одобряват и заплащат, се определят с наредба на министъра на

здравеопазването.

(7) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заплащане за извършването на медицински и

други дейности по ал. 1а и 3 в държава извън Европейския съюз, Европейското икономическо

пространство и Конфедерация Швейцария се допуска по изключение, когато е необходимо прилагането

на метод или технология, която не се прилага в държава от Европейския съюз, Европейското

икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария, ако е утвърдена от медицинската наука и

практика в държавата и при прилагането и по отношение на пациентите се отчита резултат в полза на

пациентите.

(8) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Не се заплащат със средства от държавния

бюджет медицински и други дейности, които са в обхвата на медицинската помощ по чл. 45, ал. 1, т. 1 –

14 от Закона за здравното осигуряване, независимо дали са заявени за извършване в държава извън

Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

Съгласно

чл. 82, а.2

(Нов – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Със средства от

собствени приходи общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на социално

слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за постоянен адрес в съответната община.

 

 1. Случаите, когато лицата имат право

на целеви средства от републиканския бюджет и начина на

отпускането им:

Целеви средства, като социални помощи, както и средства за профилактика и рехабилитация на

уврежданията се отпускат по реда на Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на

хората с увреждания.

 

5.Случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

Всички дейности, които не са включени в Основния пакет дейности се заплащат по тарифи на лечебното заведение.

 

6.Информация за застрахователите по чл.83, ал.1, с които имат сключен договор.

Лечебното заведение няма сключени договори със застрахователи.

 1. Списък на заболяванията, при който ЗОЛ са освободени от потребителска такса:

Всички ЗОЛ, посещаващи специалист в ЛЗ с направление по НЗОК, издадено от общопрактикуващия лекар, не дължат и съответно не заплащат в рамките на посещението си при специалистта потребителска такса по смисъла на Закона на здравното осигуряване.

 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2018 г.)

Издадена от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 2 от 4.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г.

 • 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се ал. 2:

(2) Пакетът по настоящата наредба включва и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

 • 2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби числото “2019” се заменя с “2020“.
 • 3. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби числото “2019” се заменя с “2020“.
 • 4. В приложение № 1 към чл. 1 се правят следните изменения:
 1. В раздел II т. 4 се изменя така:

4. Групи с повишен медико-социален риск от регистрираните в лечебното заведение лица, обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация, промотивни дейности.

 1. В раздел III, т. 1.5 думите “диабет и злокачествени новообразувания” се заменят с “диабет, злокачествени новообразувания и други“.
 2. В раздел VI т. 4.1 се изменя така:

4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (с приетите в медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция при необходимост/възможност);“.

 1. В раздел VIII т. 1 се отменя.
 2. В раздел IX, т. 2 числото “35” се заменя с “40“.
 • 5. В приложение № 2 към чл. 1, раздел V, част “Б“, пакет “Клинична лаборатория” се правят следните изменения и допълнения:
 1. В т. 5.1 накрая се поставя запетая и се добавя “Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)“.
 2. В т. 6 думите “субстрати – общи” се заменят със “субстрати – феритин, общи“.
 • 6. В приложение № 7 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В амбулаторна процедура № 18 “Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“:

а) (в сила от 1.01.2020 г. – ДВ, бр. 2 от 2019 г.) в т. 1.2 след думите “Лицево-челюстна хирургия” – за процедури с кодове:” се добавя “23.73, 24.2, 24.31, 24.39, 24.4, 24.5, 26.21, 26.29, 26.42, 26.49, 26.91, 26.99, 27.41, 27.52, 27.61“;

б) в т. 1.3 след процедура “27.61” се поставя запетая и се добавя “27.91“.

 1. Създава се амбулаторна процедура № 43:

Амбулаторна процедура № 43

 “Специфични изследвания на онкологични и онкохематологични заболявания за прицелна терапия

 1. Обхват:

1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с доказано онкологично/онкохематологично заболяване, при които се налага извършването на специфични изследвания за последваща прицелна терапия.

1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност “Медицинска генетика“, осъществявана съгласно медицински стандарт “Медицинска генетика“, и от обхвата на медицинската специалност “Обща и клинична патология“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Обща и клинична патология“.

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:

1.3.1. основни диагностични процедури: 89.30.

1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:

1.4.1. извършване на пред-аналитичен етап за обработка на биологичния материал;

1.4.2. извършване на генетичен/молекулярно патологичен/имунохистохимичен анализ и генериране на резултата;

1.4.3. документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.

1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:

1.5.1. предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.

 1. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4 се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.”
 • 7. В приложение № 8 към чл. 1 се създава клинична процедура № 5:

Клинична процедура № 5

 “Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст

 1. Обхват:

1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст.

1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност “Детска кардиология” и от обхвата на медицинската специалност “Педиатрия“, осъществявани на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Педиатрия“.

1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:

1.3.1. Основни диагностични процедури: 89.29, 89.51, 89.54, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68, 89.70, 90.59.

1.3.2. Основни терапевтични процедури: 31.1, 38.93, 93.38, 93.94, 93.96, 96.07, 96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29.

1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:

1.4.1. Диагностика и интензивно лечение след приключване на лечението по клинични пътеки № 117, 118, 119, 120, 122 и при наличие на:

1.4.1.1. прояви на сърдечна недостатъчност – ІІ – ІІІ функционален клас по Рос (тахипнея в покой, умора при хранене, лош тегловен прираст, изоставане във физическото развитие);

1.4.1.2. дихателна недостатъчност – тахипнея с диспнея, хрипове;

1.4.1.3. нарушения в сърдечния ритъм – тахикардия (сърдечна честота над нормата за възрастта), брадикардия (сърдечна честота под нормата за възрастта), аритмия (предсърдни или камерни екстрасистоли), ритъм от временен или постоянен електрокардиостимулатор;

1.4.1.4. клинични и/или лабораторни данни за инфекция (фебрилитет, повишени стойности на С реактивен протеин, СУЕ, левкоцити и други позитивни маркери на възпаление, позитивни микробиологични проби за системна или локална инфекция);

1.4.1.5. клинични и/или лабораторни данни за увреда на други органи и системи (неврологични, бъбречни, чернодробни, на опорно-двигателния апарат);

1.4.1.6. витални белези:

1.4.1.6.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин.;

1.4.1.6.2. средно артериално налягане < 60 mm Hg;

1.4.1.6.3. дихателна честота над 30/мин.;

1.4.1.7. електрокардиографски резултати:

1.4.1.7.1. синусова тахикардия;

1.4.1.7.2. камерна фибрилация/тахикардия;

1.4.1.7.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност;

1.4.1.8. симптоми с остро начало:

1.4.1.8.1. цианоза, въпреки кислородотерапията;

1.4.1.8.2. хемодинамична нестабилност.

1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:

1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:

1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични) за стабилизирано общо състояние;

1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа.

1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т. ч.:

1.5.2.1. продължаване на диагностиката и лечението, в т. ч. в болнични условия;

1.5.2.2. рехабилитация;

1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.

1.5.3. Провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на лечението.”

 • 8. В приложение № 9 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В клинична пътека № 51 “Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“:

а) точка 1.2 се изменя така:

1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност “Нервни болести“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност (в условията на спешност най-малко на първо ниво на компетентност, а за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90 – на трето ниво на компетентност), съгласно медицински стандарт “Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност “Неонатология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Неонатология” (само за новородени до 28-ия ден), от обхвата на медицинската специалност “Детска неврология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт “Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност “Неврохирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност (само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински стандарт “Неврохирургия“, от обхвата на медицинската специалност “Образна диагностика“, осъществявана на трето ниво на компетентност (само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“;

б) в т. 1.3.2 след процедура “31.1” се поставя запетая и се добавя “39.50, 39.72, 39.90“.

 1. В клинична пътека № 168 “Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“:

а) в т. 1.3.1 код “68.29” се заличава;

б) в т. 1.4.2.1 думите “вулва и перинеум” се заличават;

в) точки 1.4.2.4 – 1.4.2.10 се отменят.

 1. В клинична пътека № 256 “Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето” в т. 1.2 навсякъде думата “второ” се заменя с “първо“.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 6, т. 1, буква “а”, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top