skip to Main Content

Уважаеми пациенти,

Уведомяваме Ви, че избирайки „Групова практика за първична медицинска помощ- МКЦ Моят лекар“ ООД за Ваш доверен партньор за грижата за здравето на Вас и Вашето семейство, Вие се задължавате да спазвате разпоредбите на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред.

Извадка от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред:

ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ВИЗИЯ, МИСИЯ и ЦЕННОСТИ

Чл.7. (1) Основната цел на лечебното заведение е управление на здравето и профилактика. Дейността на практиката е изцяло подчинена на този основен фокус и на стремежа за постоянно подобряване на организацията на работа за провеждане на профилактични прегледи, вкл. с употребата на високи технологии и електронни системи за съхранение и обмен на данни, планиране и комуникация.
(2) Визията на лечебното заведение е да бъдем водеща практика, която осигурява първична доболнична медицинска помощ и социална грижа за пациентите си чрез набор от програми и дейности, високотехнологични решения, свързани с профилактика, диагностика и лечебен подход на световно ниво.
(3) Мисията на лечебното заведение е да се грижим за здравето на всеки член от семейството – за децата, родителите и възрастните – по всяко време на денонощието и благодарение на новите технологии – навсякъде в България и по света.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УСТРОЙСТВО

Чл.12. (2)Комплекс България, находящ се на адрес София, бул. България No51А е разделен на сектори:
1. в съответствие с покриване на нуждите на пациентите на лечебното заведение в различни възрастови групи, а именно:
– Сектор Деца, в който се обслужват лица от 0 до 18 годишна възраст;
– Сектор Възрастни, в който се обслужват лица над 18 годишна възраст.

ГЛАВА ШЕСТА
ДЕЙНОСТИ
Чл. 18. Всички пациенти, направили свободен избор за свой личен лекар служител на МКЦ Моят лекар, получават своевременни медицински услуги със свободен достъпи отговарящи на техните нужди, съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, Приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г.
Чл. 19. Всички пациенти на МКЦ Моят лекар:
(1) Им е предоставена информация за директния телефонен номер на избрания от тях личен лекар на сайта на лечебното заведение.
(2) Извън случаите на необходима неотложна медицинска помощ, пациентите могат да получат час за консултация при лекар в рамките на два работни дни след предварително записване на час, с изключение на периодите на сезонна натовареност (грипни заболявания) и при наличие на други обстоятелства,независещи от практиката.
(3) Получават информация относно установените принципи и процедури за провеждане на телефонни консултации.
(4) Пациентът може да получи информация относно предлаганите здравни и други обществени услуги в района на практиката, при необходимост.
(5) МКЦ Моят лекар предоставя на своите пациенти информация как да се предпазят от заболявания и да се грижат за здравето си по време на консултативни прегледи и чрез здравни съвети на официалния сайт на лечебното заведение.
(6) МКЦ Моят лекар поддържа хартиено досие на всички свои пациенти за извършените диагностични дейности, лечението и неговите резултати, развитието на заболяването и здравните проблеми и оценка на здравословното състояние и за проведените профилактични прегледи. Задължение на пациента е да предоставя на МКЦ Моят лекар в оригинал документи на хартиен носител за всички проведени медико-диагностични, образни и други изследвания, проведени консултации с външни специалисти, както и епикризи от болнични лечебни заведения.
Чл. 20. С оглед предоставяне на своите пациенти на висококачествени административно-информационни услуги, които нямат задължителен характер, лечебното заведение работи в партньорство с доставчик на административно-информационни услуги.
Чл. 21. Пациентите на МКЦ Моят лекар, които доброволно избират да сключат индивидуален договор с доставчика на административни услуги имат задължението да заплащат административна такса, в размер и съгласно условия, определени в индивидуални договори между страните.
Чл. 22. Пациентите на МЦК Моят лекар, които доброволно избират да сключат индивидуален договор с доставчика на административни услуги получават по-долу описания обема дминистративни услуги:
(1) Организиране и поддържане на екип от служители, с цел комуникация относно насоки за административно обслужване в т.ч., но не само- разясняване на процедури по издаване на документи от различни държавни органи в сферата на здравеопазването във връзка с права и задължения на пациентите, при поискване и възможност за тяхната подготовка и други.
(2) Организиране на поддържане на телефонен център за административно обслужване на пациенти, работещ 24/7.
(3) Възможност за 24/7 консултация с лекар – предпочитан лекар, или административен специалист, посредством специална телефонна линия.
(4) Управление на процеси, свързани с посещението при лекар с цел спестяване навреме на пациентите и максимално ограничаване на чакането пред лекарските кабинети:
· записване на часове за остри и профилактични прегледи, включително тяхното потвърждаване и презаписване при нужда;
· записване на часове за предоставяне на услуги по административни въпроси.
· възможност за организиране на посещения, допълнителни медико-диагностични, образни и други изследвания,допълнителни консултации в избрани лечебни заведения от страна на пациентите в района на действие на лечебното заведение, както и извън пределите му.
(5) Организиране и поддържане на възможност за извършване на АДМИНИСТРАТИВНИ консултации на езици, различни от български, в това число и превеждане на медицинска документация.
(6) Създаване и поддържане на електронно здравно профил/досие на клиента ис емейството му, в качеството им на пациенти, в сътрудничество с партньорската онлайн платформа “WebСъветник”.
(7) Извършване на поискани от пациента проверки на здравно-осигурителния статус на него и семейството му.
(8) Поддържане на ресурс за известяване чрез СМС и/или електронна поща (в зависимост от декларираните предпочитания на ползвателя, като са възможни и двата начина) за важни събития, свързани със здравето както на ползвателя на услугата, така и на негови роднини (профилактични прегледи и др.), както и за административно-нормативни новини, свързани със здравеопазването.
Чл.23. Пациентите посетили лечебното заведение информират, че са здравноосигурени пациенти на МКЦ Моят лекар и са го посетили по собствен избор,или са с преустановени здравно осигурителни права, или желаят да финансират сами своята консултация и диагностика, поради което на пациентите се изготвя предварителна ориентировъчна сметка за разходи по предстоящите медицински услуги, по която заплащат на касата на лечебното заведение по утвърден от управителите ценоразпис. Заплащането на медицински дейности се осъществява след осъществяването на дейностите. Отказалите да заплатят извършени дейности няма да бъдат обслужвано до покриването на задълженията в пълен размер.
Чл. 24. Всички пациенти на лечебното заведение са освободени от заплащане на потребителска такса по смисъла на Закона за здравно осигуряване, съгласно нарочно издадена заповед от Управител. Всички лица по смисъла на чл. 37, ал. 4от Закона за здравно осигуряване са освободени от заплащане на потребителски такси. (От заплащане на сумите по ал. 1 се освобождават лица със заболявания,определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ветерани от войните, военноинвалиди, военно пострадали;задържани под стража лица, задържани на основание чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи, задържани на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за Държавна агенция “Национална сигурност или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл. 36, ал. 3, т. 1 от същия правилник; медицински специалисти)
Чл.25. Диагностиката и лечението на пациенти, които са от държава – членка на Европейския съюз се осъществява:
(1) С финансиране от страна на Националната здравно осигурителната каса, чрез личен лекар от МКЦ Моят лекар чрез попълване на регистрационна форма за временен или постоянен избор на общопрактикуващ лекар, придружено с копие на неговата Европейска здравно осигурителна карта (ЕЗОК) и документ за самоличност.
(2) Чрез доброволно финансиране на получените медицински услуги след ясно и точно обяснение на правата му съгласно алинея 1 по-горе.
Чл. 26. Лечението на пациенти, които са от трети държави, се осъществява чрез заплащане по банковата сметка, пост терминал и/или платени в брой на касата на лечебното заведение, след приключване на лечението. Изготвя се амбулаторен лист за проведеното лечение и фактура при поискване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Раздел I
Териториално разпределение на първичната медицинска помощ.
Чл. 27. Пациентите на груповата практика от 0 до 18 годишна възраст се обслужват в следните териториално обособени помещения:
(1) Подсектор Здрави деца
(2) Подсектор Болни деца
Чл. 28. В подсектор Здрави деца се извършват следните медицински дейности:
1. Профилактика;
2. Предписват: a. лабораторни и други видове изследвания; b. извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност; c. лекарства, превързочни материали и медицински пособия; 3. наблюдават, контролират и полагат грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; 4. извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; 5. издават документи, свързани с тяхната дейност;
6. насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.
Чл. 29. В подсектор Болни деца се извършват следните медицински дейности:
1. диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
2. диспансеризация;
3. Предписват:
a. лабораторни и други видове изследвания;
b. извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;
c. обема, вида домашни грижи и помощ за болни;
d. лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
4. наблюдават, контролират и полагат грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години;
5. издават документи, свързани с тяхната дейност;
6. насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.
Чл. 30. (1) Пациентите на груповата практика над 18 годишна възраст се обслужват в Сектор Възрастни.
(1) В секторът се предоставят всички медицински услуги на лица над 18 годишна възраст, съгласно чл. 8 от настоящия правилник.
Чл. 31. МКЦ Моят лекар си запазва правото да променя метода на работа, описани в чл. 28,29 и чл.30 в периоди на сезонна натовареност (т.е. зимни епидемии от простудни заболявания, съгласно инструкции и/или заповедни от страна на Столична регионална здравна инспекция и други) и при наличие на други обстоятелства, независещи от практиката.
МКЦ Моят лекар; София, Бул. България No 51

Раздел II
Организация по посещение на пациентите
Чл.32. При всяко посещение в лечебното заведение е необходимо предварително запазване на час от страна на пациентите на посочените координати на официалния интернет сайт.
Чл.33. Регулярната профилактика се извършва само и единствено след записан за това час от страна на пациентите на посочените координати на официалния интернет сайт. Подобен преглед не би могъл да се комбинира с посещение по друг повод (преглед при болест, посещение за издаване на документи и др.)
Чл. 34. В рамките на посещението за профилактичен преглед, на всички пациенти на възраст до 12 месеца ще бъде записван час за следващ профилактичен преглед.
Чл. 35. В случай, че няма да присъства на предварително записан профилактичен преглед, пациента е длъжен да информира за това поне един ден предварително.
Чл. 36. Всеки пациент с предварително записан час, който закъснее с повече от 10 минути, ще трябва да изчака неопределено дълго време или да презапише планувания му преглед за друга дата.
Чл. 37. При явяване на пациент за преглед без предварително записан час:
(1) Ще бъдат изчакани всички пациенти със записани часове до момента, в който има свободно време за преглед, освен в случаите, при които има индикации за неотложно състояние, по преценка на съответния дежурен медицински специалист. Приголя мо натоварвне се извършва медицински триаж.
(2) Извън случаите на необходима неотложна медицинска помощ, пациентите могат да получат час за консултация при лекар в рамките на два работни дни, с изключение на периодите на сезонна натовареност (грипни заболявания) и при наличие на други обстоятелства, независещи от практиката.
Чл.38. (1) Плановите прегледи на пациентите или прегледите на лицата, които са със записан час, се осъществява в рамките на работното време на лечебното заведение.

Раздел III
Организация по диагностиката, лечението, рехабилитацията и продължаващото лечение
Чл.39 (1) При първоначалния преглед на пациента, лекарят извършва следните действия:
1.преглед на наличната медицинска документация;
2. снемане на анамнеза;
3.медицински преглед на пациента, включващ определяне на обективния статус
4. при необходимост от допълнителни изследвания и/или консултации, пациентът се насочва към медико-диагностична и/или образна диагностика или консултация със съответния специалист;
МКЦ Моят лекар; София, Бул. България No 51
5. след получаване на резултатите от изследванията и/или консултацията със специалист, лекарят преценява и взема решение относно необходимите последващи действия (назначаване на лечение, необходимост от допълнителни изследвания, насочване за хоспитализация и други);
(2) На пациента или на неговия законен представител се предоставя информация, необходима за неговото съгласие за предлаганите процедури и методи на лечение. Тази информация съдържа сведения за:
· заболяването
· целите и естеството на лечението,
· разумните алтернативи
· очакваните резултати и прогнозата
· потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства
· вероятността за благоприятно повлияване
· риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение; преимуществата и възможните рискове от предложеното лечение
· евентуално финансово участие и за правото му на информирано съгласие относно предстоящите медицински дейности.
(3) За всички предстоящи диагностични и манипулационни дейности, след получаване на необходимата информация, пациентите или техните законни представители подписват т.нар. „информирано съгласие“ във всички случаи, които налагат това, което е неизменна част от медицинската документация на пациентите.
(4) При присъствие и участие на студенти и/или специализанти, провеждащи практическото си обучение в МКЦ Моят Лекар, в диагностично-лечебния процес, пациентите следва да изразят изрично писмено съгласие за това.
(5) Всички пациенти имат право да получат своевременна, съвременна, безопасна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, раса, религиозна принадлежност, полова ориентация, националност, политически убеждения.
(6) Пациентите имат право да получат всички необходими съпътстващи грижи, свързани с тяхното лечение.
(7) По време на престоя в лечебното заведение, пациентите имат право да получат съответната медицинска помощ и здравни грижи, при спазване на тяхното достойнство, с необходимото уважение към личността им и толерантност към състоянието им.
(8) Пациентите могат да се откажат от лечението, профилактика и/или ваксинация и след като бъдат информирани за възможните усложнения и рискове за тяхното здраве. Те трябва да изразят желанието си, чрез подписване на съответна декларация, съгласно утвърден образец от управителите или в нормативно регламентиран такъв.
Чл.40. (1) При необходимост се осъществяват допълнителни изследвания и / или консултации, след което лекарят анализира резултатите и взема решение за последващи действия:
1. назначаване на терапия;
2. насрочване на дата за вторичен преглед
3. насочване към друг специалист при необходимост
3.насочване за изследване, като се определя дата за провеждането му, в случай че ще се проведе в структурите на лечебното заведение.
4. насочване за хоспитализация към болница.

(2) В случаите, когато не може да се постигне желания ефект от провеждания диагностично-лечебен план, пациентът се насочва към друго лечебно заведение, където може да получи медицинска помощ в необходимия вид и обем.
(3) Във всички случаи по ал. 2, лекарят от кабинета оформя надлежно и попълва цялата необходима медицинска документация.
Чл.41. (1) Пациентите на лечебното заведение следва да изпълняват всички предписания на диагностично-терапевтичния алгоритъм и да съдействат на лекуващите лекари, медицинските специалисти и другия персонал за своевременно диагностициране и прилагане на лечението.
(2) Всички пациенти на лечебното заведение трябва да спазват установения в лечебното заведение вътрешен ред и режим.
(3) Пациентите следва да спазват и уважават правата на другите пациенти.
(4) Пациентите трябва да се отнасят с уважение и доверие към лекуващия лекар или екип, както и към другите служители на лечебното заведение.
(5) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска помощ или накърняват личното и професионалното достойнство на лекаря, може да не се окаже такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им (съгласно НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2017 г., чл. 29, ал.2).
(6) Всички пациенти на МКЦ Моят лекар трябва да информират лекуващите си лекари за всички минали и придружаващи заболявания, прекарани травми, пластики на органи, усложнения, както и за налични постоянни медицински изделия (изкуствени стави, койлове, клапи, стентове и др.).
(7) Всички пациенти трябва да пазят имуществото на лечебното заведение и при умишлено причинени, доказани по съответния ред увреди, следва да заплатят нанесените щети.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!

Back To Top